Algemene Voorwaarden


Beroepsprofessionaliteit

 • Als vaktherapeut ben ik, Frederiek Koerts-van der Pers lid van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende therapie. Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op www.nvbt.vaktherapie.nl en op www.fvb.vaktherapie.nl
 • Als vaktherapeut handel ik, Frederiek Koerts-van der Pers volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB. 
 • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met mij als vaktherapeut te bespreken en te kijken of wij er samen uit kunnen komen. Lukt dit niet dan wijs ik als vaktherapeut u op de externe klachtenregeling die uitbesteed is aan Zorg voor Zzp en wordt er een klachtenprocedure overhandigd. Deze is te vinden op de website van Zorg voor Zzp www.zorgvoorzzp.nl/klachtenprocedure  en ligt ter inzage in de behandelruimte van de praktijk Respec Care.

Behandeling

 • Na een vrijblijvend oriëntatiegesprek/kennismakingsgesprek volgt er een intakegesprek waarin samen met de cliënt de situatie en hulpvraag doornemen. Vervolgens volgt er een observatieperiode, gemiddeld 4 sessies waarin de hulpvraag verder wordt geïnventariseerd. Aan de hand van alle opgedane informatie tijdens de intake en observatieperiode wordt er een behandelplan opgesteld waarin doelen wordt vastgelegd. Dit wordt met de cliënt besproken en daarna volgt de behandeling van 6 sessies waarin gewerkt wordt aan de doelen. Na deze periode volgt er een evaluatiegesprek waarin samen met de cliënt besproken wordt in hoeverre de behandeldoelen zijn behaald. Naar aanleiding van deze evaluatie wordt er met de cliënt besproken of er wel of niet een vervolgtraject zal plaatsvinden. 
 • Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Tijdens elke therapiesessie vindt er na het uitvoeren van de werkvorm een nabespreking plaats die u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken. 
 • De sessies vinden met een zekere regelmaat plaats zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Na elke sessie doe ik, Frederiek Koerts-van der Pers als vaktherapeut schriftelijk verslag over uw ontwikkelingen door het maken van een rapportage en het invullen van een observatieformulier met betrekking tot het door u gemaakte beeld/werkstuk.
 • Als vaktherapeut heb ik, Frederiek Koerts-van der Pers een geheimhoudingsplicht en ga ik zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners en betrokkenen.
 • De gehele informatieverstrekking, het dossier, email, betalingen gaan volgens, in overeenstemming met AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Op het moment dat ik, Frederiek Koerts-van der Pers als vaktherapeut ziek ben vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld of wordt de therapie stopgezet. 

Aanvulling bij behandeling van kinderen

 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezingsvoogd) geven met een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.
 • Er wordt een behandelingsplan opgesteld. Via evaluatieverslagen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Deze worden besproken tijdens de oudergesprekken. 
 • Als vaktherapeut heb ik, Frederiek Koerts een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan ik, Frederiek Koerts als vaktherapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Wanneer er voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt is het goed dit als ouders/verzorgers te melden omdat het van belang kan zijn voor de therapie. Dit kan tussentijds telefonisch of via email kenbaar gemaakt worden.
 • Wanneer ik, Frederiek Koerts als vaktherapeut van menig ben dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), de plicht heb dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Ook heb ik, Frederiek Koerts de verplichting om hiervan melding te doen bij de betreffende instanties.

Kosten

 • De kosten per therapiesessie bedragen € 75,- Voor een uitgebreid overzicht zie tarieven op de website: https://www.respec-care.nl/index.php/contact/tarieven
 • U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Zie   https://www.respec-care.nl/index.php/contact/zorgwijzer Belangrijk daarbij is te weten dat ik als vaktherapeut lid ben ven de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT) en aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).
 • Een aantal dagen na de therapiesessie krijgt u via Zorglink volgens, in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de factuur toegestuurd. Deze kunt u ook gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • Betalingen dienen binnen 21 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling ontvangt u een herinnering. Is de tijdige betaling 14 dagen na de herinnering nog niet voldaan, kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht de betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 • De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Annulering van de therapie

 • Het kan natuurlijk voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere reden niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt er 100 % van de kosten in rekening gebracht(overmacht voorbehouden).

© 2022 Respec-Care