PRAKTIJK VOOR BEELDENDE THERAPIE

Privacyverklaring


Uw privacy 


Respec-Care praktijk voor beeldende therapie verwerkt persoonsgegevens van u omdat u gebruik maakt van dienstenen/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht vanuit de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Hierin staan de rechten en plichten van cliënten die zorg/behandeling krijgen). 


Respec-Care praktijk voor beeldende therapie verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling in dit dossier. Het omvat gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Ook kunnen er gegevens opgenomen zijn die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik na uw toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts. Uw toestemming vraag ik door middel van een door u ingevuld toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraagt Respec-Care praktijk voor beeldende therapie om toestemming van hun ouder(s) of verzorger(s) door een toestemmingsformulier in te vullen. 


De gegevens uit uw dossier kunnen door Respec-Care praktijk voor beeldende therapie ook gebruikt worden voor: 

    •    Telefonisch contact wanneer dit nodig is.

    •    Verstrekken van informatie aan u over wijzigingen van mijn diensten en producten.

    •    Geanonimiseerd gebruik tijdens een intercollegiale toetsing. Een casustoetsing binnen een supervisiegroep bestaande uit vaktherapeuten. Geheel anoniem.

    •    Het afhandelen van uw betaling. Een klein deel van uw dossiergegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat er een factuur opgesteld kan worden.

    •    Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

    •    Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid als vaste therapeut.


Wanneer ik om andere reden gebruik wil maken van uw gegevens zal ik te allen tijde u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. 


Respec-Care praktijk voor beeldende therapie doet haar best om uw privacy te waarborgen. Zij gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. Respec-Care zorgt ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelde therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik, Frederiek Koerts- van der Pers heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die door Respec-Care praktijk voor beeldende therapie verwerkt worden. 

    •    Voor- en achternaam

    •    Adresgegevens

    •    Geboortedatum

    •    Geslacht

    •    Telefoonnummer

    •    E-mailadres

    •    Psychologische gegevens

    •    Medische gegevens


Respec-Care praktijk voor beeldende therapie zal uw persoonsgegevens bewaren zoals in de wet geneeskundige behandelovereenkomst vereist wordt nl: 15 jaar.  


Respec-Care praktijk voor beeldende therapie deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in opdracht van Respec-Care praktijk voor beeldende therapie gegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.


Respec-Care praktijk voor beeldende therapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@respec-care.nl

Respec-Care praktijk voor beeldende therapie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Respec-Care praktijk voor beeldende therapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@respec-care.nl


Privacy op de zorgnota


Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of de SVB (sociale verzekeringsbank) gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren. De gevraagde gegevens zijn:

    •    Uw naam, adres en woonplaats

    •    Uw geboortedatum

    •    Uw BSN of SVB-klantnummer (indien wettelijk verplicht)

    •    De datum van de behandeling

    •    Een kort omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of SVB en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld: behandeling vaktherapie, intake of evaluatiegesprek enz.

    •    De kosten van het consult